Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Jobs
GĐSX nhà máy phân hữu cơ tại Tp HCM
Nhà máy xử lý bùn Sài Gòn Xanh
Địa điểm làm việc: Nhà máy trong Khu xử lý rác Đa Phước - xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh

1. Mức lương thỏa thuận
2. Mô tả công việc
Ø  Quản lý, điều hành hệ thống quản lý chất lượng và vấn đề kỹ thuật của nhà máy.
Ø  Nghiên cứu phát triển các qui trình sản xuất của nhà máy.
Ø  Chịu trách nhiệm đề xuất và quản lý ngân sách của nhà máy. 
Ø  Đảm bảo tiến độ sản xuất theo kế hoạch đã được hoạch định. 
Ø  Đảm bảo các thiết bị, máy móc được vận hành tốt. 
Ø  Khả năng xây dựng và quản lý hệ thống kiểm soát chất lượng của nhà máy. 
Ø  Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan mọi hoạt động của nhà máy, …
Ø  Báo cáo đến Ban Giám đốc Công ty. 
Ø  Hoạch định, tổ chức hoạt động sản xuất nhằm đạt mục tiêu về năng suất, sản lượng và chất lượng đã đề ra và tiết kiệm tối đa tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất 
Ø  Tổ chức điều hành sản xuất theo kế hoạch, lệnh sản xuất đã được Lãnh đạo phê duyệt với quy mô về công suất nhà máy 
Ø  Kiểm soát việc thực hiện quy trình, quy định, hướng dẫn... về thiết bị, máy móc, công nghệ sản xuất trong Công ty 
Ø  Quản lý máy móc, thiết bị, nhà xưởng, vật kiến trúc thuộc dây chuyền sản xuất 
Ø  Đào tạo - huấn luyện cho cán bộ quản lý, công nhân 
Ø  Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. 
Ø  Tổ chức, điều phối theo dõi, giám sát việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực cho mục đích sản xuất đáp ứng yêu cầu kế hoạch. 
Ø  Giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu theo đúng định mức, theo dõi việc thống kê nguyên vật liệu, kiến nghị và thực hiện giải pháp giảm hao hụt nguyên liệu trong sản xuất. 
Ø  Xây dựng quy trình chuẩn trong sản xuất, huấn luyện và đào tạo cho công nhân. 
Giám sát việc tuân thủ nội quy, thủ tục và kỷ luật lao động, an toàn lao động, PCCC. 
Ø  Xây dựng, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty.
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube