Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Graduate thesis
Luận văn THẠC SĨ 2019: AnMBR cho xử lý nước thải và tái sử dụng
 Đề tài: Nghiên cứu công nghệ  kết hợp phản ứng sinh học kỵ khí và chưng cất màng (AnMDBR) cho xử lý nước thải và tái sử dụng nước  

 1.      Mục tiêu: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống tiên tiến kết hợp phản ứng sinh học kỵ khí và chưng cất màng (AnMDBR) cho xử lý tái sử dụng nước và thu hồi khí biogas
 2.      Nội dung:
    -          Thiết kế hệ AnMBR cho xử lý nước thải
    -         Tìm các điều kiện tối ưu cho hệ AnMBR:
           + Loại màng MD
           + Nhiệt độ
           + Nồng độ bùn (MLSS)
           + Tải trọng vận hành
    -         Đánh giá chất lượng nước đầu ra của hệ AnMBR cho tái sử dụng nước
    -         Đánh giá khả năng thu hồi khí biogas từ hệ AnMBR

NoteSV làm thí nghiệm tại Đà Lạt sẽ được hỗ trợ sinh hoạt phí ăn ở trong thời gian chạy mô hình thí nghiệm

Thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ PGS. TS. Bùi Xuân Thành qua email: bxthanh@hcmut.edu.vn
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube