Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Graduate thesis
Đề tài Cao Học / Đại Học 2019 - 2020, BIOSEP group
 

 Các đề tài LVTN Cao học và Đại học 2019-2020 
BIOSEP research group


  1. Anaerobic Membrane Bioreactor treating high strength wastewater  

  2. Direct contact Membrane Distillation for saline water treatment using solar energy

  3. Membrane photobioreactor for biomass growth and nutrient removal 

  4. Membrane bioreactor with saline tolerant microorganisms for tannery wastewater treatment

  5. Membrane bioreactor for micro plastics removal

  6. Struvite formation from human urine

  7. Optimization of Nanofiltration process 

  8. Solar distillation for potable water  
     
Các bạn học viên Cao học và Sinh viên muốn tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu/luận văn có thể liên hệ với Thầy Bùi Xuân Thành (bxthanh@hcmut.edu.vn) để xem xét tham gia thực hiện.
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube