Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
2nd ISEES International Conference on Sustainable Energy and Environmental Challenges (2018)
 

SEEC 2018 - lần đầu làm keynote speaker!

Chuyến đi hội thảo cuối cùng của năm 2017 và đầu tiên của 2018 - Bengaluru (Bangalore) - India. 
Hoàn thành công việc! Lần đầu làm keynote speaker! 

Cám ơn các thành viên nhóm BIOSEP đã hỗ trợ. Thanks and happy new year to 
Vo Phong Hong Nguyen Nguyễn Thùy Trang Nguyễn Trương Trần Sang Đặng Bảo Trọng Tin Nguyen!

For more information please visit website: http://www.seec2018.in

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube