Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Welcome Prof. Deokjin Jahng
 Chào đón Prof. Deokjin Jahng (Chair Professor) từ Myongji University, Korea đến làm việc với BIOSEP và Khoa Môi Trường & Tài Nguyên trong thời gian khoảng 6 tháng. Mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu và cơ hội học bổng PhD cho nhiều sinh viên sắp tới. Năm 2017 đã có Hai cựu sinh viên BK bắt đầu là PhD students tại Myongji University vào tháng 8/2017 (Vo Kim Quyen và Le Thy). --------------------- GS sợ đi xe máy!   
Download CV
facebook twitter google+ youtube