Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Seminar của Prof. Jih-Gaw Lin
 

 Great! Hôm nay 24/2 là ngày thật may mắn.

1. Hai bài gửi cho Bioresource Technology được. "I am pleased to inform you that your manuscript ......... has been accepted for publication in Bioresource Technology." 
 + Ms. Ref. No.: BITE-D-17-00029R1 (
Tintotti NguyenLuu Vinh PhucNguyen Phuoc Dan, và coauthors). Quà tặng cho Tín Tintotti Nguyen lên đường đi GIST) và ghi thêm vào bảng thành tích 1 bài first author nữa. 
+ Ms. Ref. No.: BITE-D-17-00014R1
(
Nhat PhanThanh Van TruongNguyen Phuoc DanĐặng Bảo TrọngTuan V. Doan, và coauthor.). Chúc mừng NCS Phan Thế Nhật có bài ISI thứ 2 trước khi bảo vệ cấp Trường. (Tạp chí BITE: Elsevier, IF = 5.744).

2. Seminar của Prof. Jih-Gaw Lin trình bày tại Khoa về advanced nitrogen removal "Deammonification Technology and Applications". Prof. Lin là top professors về annamox and nitrogen removal process trên thế giới.

3. Birthday of the little girl!

---- so great of the day --------

 

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube