Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Document
Các Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia (QCVN) Về Môi Trường
Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải

Quy chuẩn về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt

 • QCVN 01:2009/BYT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG
 • QCVN 02:2009/BYT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
 • TCVN 6096: Tiêu chuẩn nước uống đóng chai

Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải, tiếng ồn và độ rung

 • QCVN 02:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
 • QCVN 05:2009/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
 • QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh
 • QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ
 • QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
 • QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
 • QCVN 22:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện
 • QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp xi măng
 • QCVN 30:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp
 • QCVN 34:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ
 • QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
 • QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
 • Quyết định 3733-2002-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

Bộ quy chuẩn Việt Nam về hàm lượng ô nhiễm giới hạn trong đất

 • QCVN 03-2008-BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
 • QCVN15 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

Bộ quy chuẩn quốc gia về phế liệu và chất thải nguy hại

 • QCVN 31:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt thép nhập khẩu
 • QCVN 32:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu
 • QCVN 33:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu
 • QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
 • TCVN_6696:2000: Chất thải rắn – Bãi chôn lấp hợp vệ sinh – Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường
 • TCVN 6707:2009 Chất Thải Nguy Hại-Dấu Hiệu Cảnh Báo
 • 12-2011-TT-BTNMT: Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube