Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Trang chủ
PGS.TS. BX Thành
PGS.TS Bùi Xuân Thành

PGS.TS. Bùi Xuân Thành

Trưởng nhóm Nghiên cứu Công Nghệ Nước - ĐHQG 
Trưởng nhóm Nghiên cứu BIOSEP
Khoa Môi Trường và Tài Nguyên

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TPHCM

T/F: 84-8-3863-9682
Email: bxthanh@hcmut.edu.vn; thanhait@yahoo.com 

Google Scholar (H-index = 19)
 

Editor board member, Bioresource Technology (BITE, Elsevier, ISSN: 0960-8524), Since 2020.

Guest Editor, Science of the Totall Environment, (STOTEN, Elsevier, ISSN: 0048-9697), 2020. 

Guest Editor, Bioresource Technology, (BITE, Elsevier, ISSN: 0960-8524), 2020. 

Guest Editor, Environmental Technology and Innovation (ETI, Elsevier, ISSN: 2352-1864), 2020. 

Guest Editor, Environmental Science & Pollution Research (ESPR, Springer, ISSN: 0944-1344), 2020. 

Guest Editor, Journal of Environmental Management (JEMA, ElsevierISSN: 0301-4797), 2019.

Lead Editor, Springer Nature, Book “Water and Wastewater Treatment Technologies”, 2018.  

Guest Editor, Bioresource Technology Reports (BITEB, Elsevier, ISSN: 2589-014X), 2018.

Guest Editor, Journal of Applied Membrane Science & Technology (UTM, Malaysia), 2018.

Assistant Editor, Vietnam Journal of Science Technology and Engineering (TCI index), Ministry of Science and Technology, Vietnam (ISSN: 2525-2461), 2018-present.

 

Lĩnh vực quan tâm

 • Quá trình phân tách màng (Membrane separation processes)
 • Quá trình xử lý nước - nước thải (Water and wastewater treatment processes)
 • Quá trình xử lý sinh học (Biological processes)
 • Quá trình oxi hóa bậc cao (Advanced Oxidation Processes)
 • Xử lý và quản lý chất thải rắn (Solid waste treatment and management)
 • Công nghệ xanh và công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu (Green technology and Treatment technology for climate change adaptation).

Trình độ

 • 2006-2009: Tiến sĩ Kỹ thuật Môi trường (Học bổng toàn phần của chính phủ Pháp), Chương trình trao đổi giữa Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Thailand & Viện Khoa học Ứng Dụng Quốc Gia (INSA-Toulouse), Cộng hòa Pháp.
 • 2003-2005: Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường (Học bổng toàn phần chính phủ Hà Lan), AIT, Thailand.
 • 1996-2001: Kỹ sư Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, Việt Nam.

Quá trình công tác

 • 2017-present: Member of Scientific Committees in the field of Earth Sciences and Environment, National Foundation of Science and Technology Development (NAFOSTED), Ministry of Science and Technology, Vietnam on term of 2017-2019; 2019-2021 (National Level).
 • 2014-nay: Chủ nhiệm Bộ Môn, Khoa học & Công Nghệ Nước, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
 • 2013-nay: Phó Giáo Sư, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM.
 • 2009-2013: Giảng viên, Khoa Môi Trường, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM.
 • 2006-2008: Trưởng nhóm nghiên cứu của GS. C. Visvanathan, AIT, Thailand.
 • 2001-2005: Nghiên cứu viên, Viện Môi trường và Tài Nguyên TPHCM, ĐHQG TPHCM.
 • 2001-2002: Giảng viên khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại hoc Công Nghiệp TPHCM, Việt Nam.
 • 2001-2005: Tư vấn độc lập: Tư vấn/thiết kế các công trình xử lý chất thải.

Công trình nghiên cứu  

SCI/SCIE/Scopus Jounal Papers (2008-2020*):

 


 
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube instagram pinterest