Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Trang chủ
PGS.TS. BX Thành
PGS.TS Bùi Xuân Thành

PGS.TS. Bùi Xuân Thành

Trưởng nhóm Nghiên cứu Công Nghệ Nước - ĐHQG 
Trưởng nhóm Nghiên cứu BIOSEP
Khoa Môi Trường và Tài Nguyên

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

T/F: 84-8-3863-9682
Email: bxthanh@hcmut.edu.vn; thanhait@yahoo.com 

Google Scholar (H-index = 18)

- Guest Editor: Environmental Technology and Innovation, Elsevier.
- Guest Editor: Journal of Environmental Management, Elsevier.
- Guest Editor: Journal of Bioresource Technology Reports, Elsevier.
- Guest Editor: journal of Applied Membrane Science & Technology, UTM, Malaysia.
- Lead Editor: Springer Book "Water and Wastewater Treatment Technologies"  


BX Thành

Lĩnh vực quan tâm

 • Quá trình phân tách màng (Membrane separation processes)
 • Quá trình xử lý nước - nước thải (Water and wastewater treatment processes)
 • Quá trình xử lý sinh học (Biological processes)
 • Quá trình oxi hóa bậc cao (Advanced Oxidation Processes)
 • Xử lý và quản lý chất thải rắn (Solid waste treatment and management)
 • Công nghệ xanh và công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu (Green technology and Treatment technology for climate change adaptation).

Trình độ

 • 2006-2009: Tiến sĩ Kỹ thuật Môi trường (Học bổng toàn phần của chính phủ Pháp), Chương trình trao đổi giữa Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Thailand & Viện Khoa học Ứng Dụng Quốc Gia (INSA-Toulouse), Cộng hòa Pháp.
 • 2003-2005: Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường (Học bổng toàn phần chính phủ Hà Lan), AIT, Thailand.
 • 1996-2001: Kỹ sư Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, Việt Nam.

Quá trình công tác

 • 2014-nay: Chủ nhiệm Bộ Môn, Khoa học & Công Nghệ Nước, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
 • 2013-nay: Phó Giáo Sư, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM.
 • 2009-2013: Giảng viên, Khoa Môi Trường, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM.
 • 2006-2008: Trưởng nhóm nghiên cứu của GS. C. Visvanathan, AIT, Thailand.
 • 2001-2005: Nghiên cứu viên, Viện Môi trường và Tài Nguyên TPHCM, ĐHQG TPHCM.
 • 2001-2002: Giảng viên khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại hoc Công Nghiệp TPHCM, Việt Nam.
 • 2001-2005: Tư vấn độc lập: Tư vấn/thiết kế các công trình xử lý chất thải.

Công trình nghiên cứu  

SCI/SCIE/Scopus Jounal Papers (2008-2019*):

 


 
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube instagram pinterest